Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit działająca na rzecz integracji biznesu i nauki. Fundacja aktywnie wspiera dialog międzysektorowy inicjując, między innymi, partnerstwo pomiędzy instytucjami. Fundacja „Pro Civis” pozytywnie wpływa na proces rozwoju społeczeństwa i gospodarki poprzez popularyzację wiedzy oraz stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz kluczowych technologii (ang. Key Enabling Technologies KET). „Pro Civis” realizuje również projekty dotyczące innowacji społecznych, a także wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju, testowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi oraz metod zarządzania techniką i technologią. Fundacja specjalizuje się w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, które pomagają zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi XXI wieku.

Fundacja powołała Instytut Zarządzania Techniką i Technologią, który podejmuje działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. ITTM zajmuje się komercjalizacją wiedzy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Zrealizowane przez Instytut analizy oraz badania pomagają tworzyć warunki niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” jest członkiem BIC Bio-based Industries Consortium. Fundacja jest aktywnie zaangażowana w popularyzację biogospodarki oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Działa również na rzecz rozwoju europejskiego potencjału technologicznego z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. „Pro Civis” wspiera też prace nad nowoczesnymi systemami edukacji, jak również rozwojem zasobów ludzkich, czyli czynnikami kluczowymi dla budowy innowacyjnej gospodarki przyjaznej środowisku.

Więcej informacji na temat europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://biconsortium.eu/.

Informacje

Nasze Działania