BioGoLocal

Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym

więcej...

Targi Kielce Hackathon

więcej...

Bio4HUMAN

Rozwiązania biogospodarcze wykorzystywane w działalności humanitarnej

więcej...

BioBoosters

BioBoosters – boosting the circular transition

więcej...

BIOBEC

Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii

więcej...

Nawozy z odpadów

Nowa publikacja naukowa Gospodarka obiegu zamkniętego

więcej...

BIOBORD

ConnectedByBiobord rozszerzenie projektu RDI2Club

więcej...

RDI2CluB

Klastry, innowacyjne ekosystemy, inteligentna biogospodarka

więcej...

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

rok wydania: 2020

stron: 340 oprawa miękka

ISBN: 978-83-958274-0-2

Cena: 57,00 zł brutto + koszty przesyłki

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: m.kosecki@procivis.org.pl lub w serwisie allegro.pl

Więcej informacji na stronie .

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit działająca na rzecz integracji biznesu i nauki. Fundacja aktywnie wspiera dialog międzysektorowy inicjując, między innymi, partnerstwo pomiędzy instytucjami. Fundacja „Pro Civis” pozytywnie wpływa na proces rozwoju społeczeństwa i gospodarki poprzez popularyzację wiedzy oraz stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz kluczowych technologii (ang. Key Enabling Technologies KET). „Pro Civis” realizuje również projekty dotyczące innowacji społecznych, a także wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju, testowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi oraz metod zarządzania techniką i technologią. Fundacja specjalizuje się w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, które pomagają zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi XXI wieku.

Fundacja powołała Instytut Zarządzania Techniką i Technologią, który podejmuje działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. ITTM zajmuje się komercjalizacją wiedzy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Zrealizowane przez Instytut analizy oraz badania pomagają tworzyć warunki niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych.

 

          

 

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” jest członkiem BIC Bio-based Industries Consortium. Fundacja jest aktywnie zaangażowana w popularyzację biogospodarki oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Działa również na rzecz rozwoju europejskiego potencjału technologicznego z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. „Pro Civis” wspiera też prace nad nowoczesnymi systemami edukacji, jak również rozwojem zasobów ludzkich, czyli czynnikami kluczowymi dla budowy innowacyjnej gospodarki przyjaznej środowisku.

Więcej informacji na temat europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://biconsortium.eu/.

MISJA

Fundacja podejmuje działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, wspiera inicjatywy dla obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast. Prowadzi też poradnictwo indywidualne i instytucjonalne.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” podejmuje inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie jego skutków. Fundacja aktywizuje zawodowo osoby pozostające bez pracy i zagrożone zwolnieniem. Prowadzi działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób młodych, w wieku przedemerytalnym oraz niepełnosprawnych. Organizując szkolenia i kursy Fundacja pozytywnie wpływa na rozwój kwalifikacji zawodowych osób szczególnie narażonych na utratę pracy.

Włączając lokalne społeczności w procesy decyzyjne Fundacja wzmacnia partycypację społeczną, a inicjując i wspierając różnorodne, nowatorskie projekty pomaga rodzinom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie wspiera i inicjuje działania na rzecz rozwoju edukacji, w tym również edukacji obywatelskiej.

Informacje

Nasze Działania