Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit działająca na rzecz integracji biznesu i nauki. Fundacja aktywnie wspiera dialog międzysektorowy inicjując, między innymi, partnerstwo pomiędzy instytucjami. Fundacja „Pro Civis” pozytywnie wpływa na proces rozwoju społeczeństwa i gospodarki poprzez popularyzację wiedzy oraz stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz kluczowych technologii (ang. Key Enabling Technologies KET). „Pro Civis” realizuje również projekty dotyczące innowacji społecznych, a także wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju, testowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi oraz metod zarządzania techniką i technologią. Fundacja specjalizuje się w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, które pomagają zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi XXI wieku.

         

Fundacja powołała Instytut Zarządzania Techniką i Technologią, który podejmuje działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. ITTM zajmuje się komercjalizacją wiedzy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Zrealizowane przez Instytut analizy oraz badania pomagają tworzyć warunki niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” jest członkiem BIC Bio-based Industries Consortium. Fundacja jest aktywnie zaangażowana w popularyzację biogospodarki oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Działa również na rzecz rozwoju europejskiego potencjału technologicznego z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. „Pro Civis” wspiera też prace nad nowoczesnymi systemami edukacji, jak również rozwojem zasobów ludzkich, czyli czynnikami kluczowymi dla budowy innowacyjnej gospodarki przyjaznej środowisku.

Więcej informacji na temat europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://biconsortium.eu/.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?

  • dzięki szerokim networkom jesteśmy w stanie zainicjować wartościowe partnerstwa,
  • we współpracy z podmiotami gospodarczymi i naukowymi z sukcesem realizujemy projekty badawczo-wdrożeniowe,
  • komercjalizujemy wiedzę i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne,
  • prowadzimy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – wspieramy proces specjalizacji i postępu technologicznego,
  • mamy bogate doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy jak również podnoszeniu poziomu oferty edukacyjnej,
  • opracowujemy i finansujemy specjalistyczne materiały naukowe, popularnonaukowe oraz publikacje książkowe z zakresu ochrony środowiska, klimatu, biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego, edukacji i rynku pracy.

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja gazowa) oraz destylat wodny i smołę drzewną (frakcja ciekła). Oznaczenia fizyczne i chemiczne uzyskanych frakcji prowadzone są w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Frakcjonowanie i destylacja części oleistych odbywa się we własnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny systemem do destylacji (kolumna destylacyjna z wypełnieniem), pozwalający zarówno na wysoką wydajność, jak i szerokie spektrum oraz poziom czystości uzyskiwanych substancji.

Instalacja posiada system umożliwiający monitorowanie przebiegu procesu, system chłodzenia i odzyskiwania ciepła oraz system wychwytywania i oczyszczania gazów umożliwiający zawrócenie ich i wykorzystanie do zasilanie reaktora w celu utrzymania oczekiwanej temperatury. Cały proces monitorowany jest w zakresie ciśnienia i temperatury. Ponadto instalacja wyposażona jest w filtr oczyszczania gazów odlotowych oraz emiter, który odprowadza gazy spalinowe na zewnątrz pomieszczenia.

System został wyposażony w zbiorniki do gromadzenia produktów biorafinacji oraz zawory przejściowe pozwalające na pobieranie próbek badawczych produktów w każdej fazie procesu.

Nawozy z odpadów

Nowa publikacja naukowa Gospodarka obiegu zamkniętego

więcej...

BIOBEC

Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii

więcej...

BIOBORD

ConnectedByBiobord rozszerzenie projektu RDI2Club

więcej...

RDI2CluB

Klastry, innowacyjne ekosystemy, inteligentna biogospodarka

więcej...

Linia badawcza

do suchej destylacji biomasy (piroliza)

więcej...

ITTM

ITTM Instytut Zarządzania Techniką i Technologią

więcej...