Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit działająca na rzecz integracji biznesu i nauki. Fundacja aktywnie wspiera dialog międzysektorowy inicjując, między innymi, partnerstwo pomiędzy instytucjami. Fundacja „Pro Civis” pozytywnie wpływa na proces rozwoju społeczeństwa i gospodarki poprzez popularyzację wiedzy oraz stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz kluczowych technologii (ang. Key Enabling Technologies KET). „Pro Civis” realizuje również projekty dotyczące innowacji społecznych, a także wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju, testowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi oraz metod zarządzania techniką i technologią. Fundacja specjalizuje się w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, które pomagają zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi XXI wieku.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z siedzibą w Kielcach została utworzona w grudniu 2007 roku, z celem podejmowania, prowadzenia i popieranie wszystkich inicjatyw służących dialogowi społecznemu, rozwojowi społeczności lokalnych, w tym poprzez badania, rozwój i innowacje, przedsiębiorczości oraz działań przyczyniających się do zwiększenia umiejętności zawodowych dostosowanych do rynku pracy.

Wraz z rosnącym znaczeniem dla społeczności lokalnych i regionalnych takich globalnych, europejskich i krajowych strategii i tendencji jak:

 • gospodarka obiegu zamkniętego i biogospodarka jako odnawialny element GOZ;
 • rozwój zrównoważony (zrównoważone produkty, usługi i modele biznesowe oraz nowe wzorce konsumpcji);
 • wzrost regeneracyjny;
 • biotechnologia;
 • innowacje ekologiczne;
 • ekologia przemysłowa i terytorialna;
 • odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
 • ochrona i powstrzymanie zmian klimatycznych;

Fundacja od 2011 roku koncentruje swoje działania na powyższych obszarach.

W ramach powyższych zakresów merytorycznych Fundacja podejmuje i prowadzi badania podstawowe, badania aplikacyjne oraz prace rozwojowe. Istotnym przedmiotem działalności Fundacji są także:

 • działania z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych, w tym w szczególności:
  • generowanie idei produktów / usług / procesów
  • tworzenie prototypów poszczególnych produktów (bazujących na danej technologii)
  • poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii
  • poszukiwanie rynków, opracowywanie i realizacja strategii marketingowych
  • prace przedwdrożeniowe (opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, badania rynku)
  • technologie półprzemysłowe i typu demo
  • wdrożenia do produkcji
  • wprowadzenie produktu na rynek
 • działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, z zaangażowaniem bazy materialnej, technicznej oraz zasobów ludzkich i kompetencyjnych.

         

Fundacja powołała Instytut Zarządzania Techniką i Technologią, który podejmuje działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. ITTM zajmuje się komercjalizacją wiedzy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Zrealizowane przez Instytut analizy oraz badania pomagają tworzyć warunki niezbędne do rozwoju przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” jest członkiem BIC Bio-based Industries Consortium. Fundacja jest aktywnie zaangażowana w popularyzację biogospodarki oraz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Działa również na rzecz rozwoju europejskiego potencjału technologicznego z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. „Pro Civis” wspiera też prace nad nowoczesnymi systemami edukacji, jak również rozwojem zasobów ludzkich, czyli czynnikami kluczowymi dla budowy innowacyjnej gospodarki przyjaznej środowisku.

Więcej informacji na temat europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie https://biconsortium.eu/.

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?

 • dzięki szerokim networkom jesteśmy w stanie zainicjować wartościowe partnerstwa,
 • we współpracy z podmiotami gospodarczymi i naukowymi z sukcesem realizujemy projekty badawczo-wdrożeniowe,
 • komercjalizujemy wiedzę i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne,
 • prowadzimy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – wspieramy proces specjalizacji i postępu technologicznego,
 • mamy bogate doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy jak również podnoszeniu poziomu oferty edukacyjnej,
 • opracowujemy i finansujemy specjalistyczne materiały naukowe, popularnonaukowe oraz publikacje książkowe z zakresu ochrony środowiska, klimatu, biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego, edukacji i rynku pracy.

 

Nawozy z odpadów

Nowa publikacja naukowa Gospodarka obiegu zamkniętego

więcej...

BIOBORD

ConnectedByBiobord rozszerzenie projektu RDI2Club

więcej...

RDI2CluB

Klastry, innowacyjne ekosystemy, inteligentna biogospodarka

więcej...