W ITTM Instytucie Zarządzania Techniką i Technologią:

  • Integrujemy sektory nauki, biznesu i administracji w celu wypracowania nowych modeli systemów wdrażania innowacji.
  • Rozwijamy i testujemy modele komercjalizacji wiedzy i technologii.
  • Tworzymy sieci współpracy przedsiębiorców i zespołów naukowych.
  • Upowszechniamy nowatorskie wyniki badań naukowych.
  • Opracowujemy i wydajemy książki i podręczniki dotyczące ochrony środowiska, klimatu, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

OPISInstytut Techniki, Technologii i Zarządzania ITTM (ang.: Institute for Technics, Technology, and Management) został powołany w 2012 roku. ITTM podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do współpracy zaprasza również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy.

 

W czym specjalizuje się ITTM?

Przede wszystkim prowadzi stały nadzór nad uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.).

W ITTM uznajemy kapitał społeczny za podstawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny – podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz przyczyniające się do rozwoju kreatywności.

ITTM wspiera naszych partnerów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowań.

Projekty ITTM

Nawozy z odpadów

Nowa publikacja naukowa Gospodarka obiegu zamkniętego

więcej...

BIOBEC

Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii

więcej...

BIOBORD

ConnectedByBiobord rozszerzenie projektu RDI2Club

więcej...

RDI2CluB

Klastry, innowacyjne ekosystemy, inteligentna biogospodarka

więcej...

Linia badawcza

do suchej destylacji biomasy (piroliza)

więcej...

ITTM

ITTM Instytut Zarządzania Techniką i Technologią

więcej...