W ITTM Instytucie Zarządzania Techniką i Technologią:

  • Integrujemy sektory nauki, biznesu i administracji w celu wypracowania nowych modeli systemów wdrażania innowacji.
  • Rozwijamy i testujemy modele komercjalizacji wiedzy i technologii.
  • Tworzymy sieci współpracy przedsiębiorców i zespołów naukowych.
  • Upowszechniamy nowatorskie wyniki badań naukowych.
  • Opracowujemy i wydajemy książki i podręczniki dotyczące ochrony środowiska, klimatu, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

OPISInstytut Techniki, Technologii i Zarządzania ITTM (ang.: Institute for Technics, Technology, and Management) został powołany w 2012 roku. ITTM podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do współpracy zaprasza również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy.

 

W czym specjalizuje się ITTM?

Przede wszystkim prowadzi stały nadzór nad uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.).

W ITTM uznajemy kapitał społeczny za podstawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny – podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz przyczyniające się do rozwoju kreatywności.

ITTM wspiera naszych partnerów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowań.