Od 2011 roku w strukturach Fundacji Pro Civis działa Instytut Zarządzania Techniką i Technologią (ITTM Institut for Technics and Technology Management), którego głównym zadaniem jest prowadzenie badań we współpracy z podmiotami naukowymi i przedsiębiorcami oraz rozwijanie nowoczesnych technik co-creation, modelowania biznesowego i designu produktowego, które pozwalają w skondensowany sposób rozwiązywać wyzwania produktowe, usługowe, techniczne i technologiczne zgłaszane przez przedsiębiorców, którzy oczekują świeżego i kreatywnego podejścia. Instytut w swoich pracach badawczych poświecą dużo miejsca rozwojowi nowoczesnych metod pracy nad nowymi produktami, usługami i procesami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sektory biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. Ważnym zakresem prac jest re-design już istniejących produktów, usług czy procesów pod kątem GOZ i maksymalnego możliwego wykorzystania ich wartości rezydualnej po zakończeniu ich wykorzystania gospodarczego, wg, zasady zero waste and zero emission.

 

W ITTM Instytucie Zarządzania Techniką i Technologią:

  • Integrujemy sektory nauki, biznesu i administracji w celu wypracowania nowych modeli systemów wdrażania innowacji.
  • Rozwijamy i testujemy modele komercjalizacji wiedzy i technologii.
  • Tworzymy sieci współpracy przedsiębiorców i zespołów naukowych.
  • Upowszechniamy nowatorskie wyniki badań naukowych.
  • Opracowujemy i wydajemy książki i podręczniki dotyczące ochrony środowiska, klimatu, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

OPISInstytut Techniki, Technologii i Zarządzania ITTM (ang.: Institute for Technics and Technology Management) został powołany w 2011 roku. ITTM podejmuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do współpracy zaprasza również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy.

 

W czym specjalizuje się ITTM?

Przede wszystkim prowadzi stały nadzór nad uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.).

W ITTM uznajemy kapitał społeczny za podstawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny – podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz przyczyniające się do rozwoju kreatywności.

ITTM wspiera naszych partnerów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowań.

Projekty ITTM

Nawozy z odpadów

Nowa publikacja naukowa Gospodarka obiegu zamkniętego

więcej...

BioBoosters

BioBoosters – boosting the circular transition

więcej...

BIOBEC

Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii

więcej...

BioGoLocal

Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym

więcej...

BIOBORD

ConnectedByBiobord rozszerzenie projektu RDI2Club

więcej...

RDI2CluB

Klastry, innowacyjne ekosystemy, inteligentna biogospodarka

więcej...