21
maj

0

Nowa publikacja ekspercka z zakresu biogospodarki!

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS przedstawia i zachęca do lektury nowego raportu „BioGoLocal – Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”. Publikacja została przygotowana przez ekspertów Fundacji PRO CIVIS oraz norweskiej firmy Ressurs og Miljø AS z Oslo. W raporcie znajdują się także analizy autorstwa profesorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji).

Raport podejmuje problematykę tworzenia, funkcjonowania i rozwijania lokalnych biogospodarek obiegu zamkniętego. Autorzy przedstawiają uwarunkowania podmiotowe i funkcjonalne, które powinny docelowo zaistnieć w ramach danej struktury terytorialnej chcącej kształtować swój rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny w oparciu o koncept biogospodarki obiegu zamkniętego. Punktem odniesienia dla prowadzonych analiz jest biogospodarka norweska i dobre praktyki w zakresie współpracy regionalnej i lokalnej oraz tworzenia wartości dodanej. W raporcie przedstawione zostają także dwa terytorialne case study, a więc powiaty starachowicki i sandomierski. Biogospodarczy potencjał rozwojowy powiatów starachowickiego i sandomierskiego zostaje przedstawiony w artykułach na temat biogospodarki leśno-drzewnej (powiat starachowicki) oraz biogospodarki rolno-spożywczej (powiat sandomierski).

Z dostępnych w ramach publikacji artykułów o charakterze monograficznym podkreślić należy opracowania poświęcone biogospodarce w dokumentach programowych i strategicznych województwa świętokrzyskiego oraz uwarunkowaniom środowiskowo – klimatycznym  powiatów starachowickiego i sandomierskiego. Całość raportu zamykają dwa artykuły poświęcone stanowiącej kluczowy element rozwoju lokalnego i regionalnego  przedsiębiorczości biogospodarczej – oryginalne opracowanie nt. hubowości jako strukturalnej odpowiedzi na wielosektorowość biogospodarki oraz szczegółowa analiza motywacji przedsiębiorców podejmujących działalność biznesową w sektorach biogospodarczych.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Fundacji PRO CIVIS – Pan Tadeusz Pęczek: „Opracowany raport  stanowi konkretny przyczynek do pragmatycznego wdrażania w Polsce biogospodarczych założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy przekonani, że ułatwi on polskim regionom, powiatom i gminom wykorzystanie szans rozwojowych oferowanych przez dostępne miejscowo zasoby biomasy”.

Publikacja powstała w ramach projektu eksperckiego „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”, finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”). Projekt był realizowany przez konsorcjum Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z Kielc oraz firmy Ressurs og Miljø AS z Oslo.

Raport BioGoLocal

Udostępniane przez Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS utwory w postaci elektronicznej są chronione prawem autorskim. Majątkowe prawa autorskie do utworów przysługują wyłącznie Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS, ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie ich fragmentów lub całości czy prezentowanie jako swoich. Możliwe jest jednak korzystanie z utworów na prawach cytatu – podając autora cytowanych treści w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości, jak również w ramach innych form dozwolonego użytku wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych Dz.U. 2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06.