12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Wspólnie z Uniwersytetami z Bolonii, Barcelony, Paryża i Stuttgartu oraz kilkoma innymi podmiotami międzynarodowymi Fundacja realizuje finansowany ze środków BBI JU projekt „BIObec – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki” ( https://biobec.eu/ ). W ramach projektu „BIObec” zaplanowano ustanowienie w Europie sześciu wzorcowych Centrów Bio-edukacji (BIObec) mających na celu efektywną współpracę partnerów publicznych (instytucje rządowe i samorządowe), nauki, biznesu oraz podmiotów otoczenia gospodarczego w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych oraz badawczych. Projektowane Centra Bio-edukacji mają łączyć ideę tradycyjnego ośrodka naukowego z nowoczesnym centrum wiedzy i technologii, które będzie wystarczająco elastyczne, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego go ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Podmiotem koordynującym prace na rzecz wypracowania modelu funkcjonowania Centrów Bio – edukacji w Polsce i dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest w ramach tego projektu właśnie Fundacja PRO CIVIS.

Rozwój biogospodarki i jej łańcuchów wartości wymaga nowych umiejętności, podejść edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych w celu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych.
Celem projektu BIOBEC jest opracowanie całościowych ram dla wielopoziomowych ośrodków edukacji z zakresu biogospodarki (BBEC), wystarczająco elastycznych, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego go ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym i / lub krajowym.

Projekt zbada możliwość realizacji sześciu ośrodków obejmujących różne regiony w Europie (jednym z krajów objetych szczegółową analizą jest Polska) z ich różnorodnością łańcucha wartości i kontekstem instytucjonalnym. BIOBEC wyjaśni potrzeby różnych ekosystemów regionalnych i dostarczy szczegółowy projekt, ocenę ekonomiczną i finansową oraz plany zarządzania ośrodkami.

Projekt zostanie opracowany we współpracy z szeroką siecią zainteresowanych stron na szczeblu UE i lokalnym. Będzie również gotowy do wdrażania i powielania w celu zwiększenia wkładu edukacji w rozwój biogospodarki.