29
maj

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”, z siedzibą pod adresem ul. Madalińskiego 23A/57, 02-513 Warszawa, która realizuje w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę (dalej: „Projekt”) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-14-036/13-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zapewnieniu noclegu oraz wyżywienia dla uczennic i uczniów odbywających staże zawodowe w ramach ww. projektu.

Informacja o Zamawiającym:

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”

 

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część I lub część II usługi, której dotyczy zamówienie, lub ofert łącznych obejmujących ww. części usługi.

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu noclegu oraz wyżywienia dla 35 uczniów (21 uczennic i 14 uczniów) odbywających staż w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę (dalej: „Projekt”) od 28.06 do 24.07.2015 r. Zakres usługi obejmuje:

1)   Cześć I: zapewnienie noclegów dla 35 uczniów (21 uczennic i 14 uczniów) od 28.06 do 24.07.2015 r. (zakres przypadający na 1 ucznia/uczennicę: 26 noclegów)

2)      Część II: zapewnienie wyżywienia (śniadanie i obiadokolacja) dla 35 uczniów (21 uczennic i 14 uczniów) od 29.06 do 24.07.2015 r. (zakres przypadający na 1 ucznia/uczennicę: 26 całodziennych posiłków).

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Rafał Lawenda, tel. 22 416 91 86, e-mail: r.lawenda@procivis.org.pl
 1. Terminy wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: 28.06.2015 r. –24.07.2015 r.
 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
 • złożą ofertę według wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego,
 • posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Kryteria wyboru oferty: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
 1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na maila r.lawenda@procivis.org.pl lub na adres pocztowy Zamawiającego w terminie do dnia 16.06.2015 r. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2015 r. o godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferenci zostaną poinformowani w wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 1. Informacja terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano w toku postępowania.
 1. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu finansowanego ze środków UE: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”).

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Informujemy, iż  dnia17.06.2015 r., w wyniku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług wymienionych w zapytaniu ofertowym z dnia 29.05.2015 r., wyłonieni zostali następujący wykonawcy ww. usług:

 1. W zakresie realizacji usługi dotyczącej części I zamówienia – Dom Studencki Nr 1 „Akademik”, Politechnika Warszawska, 02-038 Warszawa, ul. Akademicka 5;
 2. W zakresie realizacji usługi dotyczącej części II zamówienia – DJ CATERING Sp. z o.o., 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 66.