02
mar

0

Analiza potrzeb i oczekiwań w biogospodarce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety on-line mającej na celu diagnozę potrzeb, szans i oczekiwań odnośnie do kształtu przyszłych Centrum Bioedukacji w Polsce. Jest to kolejny etap realizowanego projektu „BioBEC – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres (BBEC) to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges”.

Czym jest „BIOGOSPODARKA”?

Według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) biogospodarka to „działalność polegającą na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług”. Z kolei w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” to działalność „obejmująca produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia”.

Kluczową kwestią jest zrównoważona produkcja odnawialnych zasobów biologicznych oraz późniejsze ich przetworzenie i wykorzystanie do wytwarzania dóbr i usług. Biogospodarka dotyka takich sektorów jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności, celulozy i papieru, a także elementy sektora chemicznego, biotechnologicznego, energetycznego i transportowego.

Aby lepiej poznać istniejące w Polsce potrzeby związane z edukacją w biogospodarce zachęcamy przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów do wypełnienia krótkiej ankiety.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/7kKxocSkLMqLrVEFA

Więcej informacji o projekcie BIOBec na stronie: https://biobec.eu/