Rozwój „inteligentnych specjalizacji” (ang. smart specializations) w województwie warmińsko-mazurskim

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”, na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeprowadziła konsultacje społeczne dot. inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych podczas aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”. Efektem prac Fundacji było powstanie raportu z konsultacji.

Głównym celem wspomnianych konsultacji było pozyskanie kompleksowych informacji nt. potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego branż zdefiniowanych jako inteligentne specjalizacje, oraz wstępne zbadanie gotowości firm działających w obszarze tych branż do inwestowania i dalszego rozwoju. W raporcie końcowym z konsultacji wskazane zostały m.in. następujące rekomendacje:

  • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na potrzeby poszczególnych specjalizacji,
  • wdrażanie rozwiązań dedykowanych kształceniu doktorantów,
  • zwrócenie uwagi na konieczność rozwoju współpracy sfery B+R z sektorem gospodarczym,
  • stworzenie nowoczesnych centrów logistycznych wspierających obrót produktami rolnymi,
  • promocja turystyki uwzględniającej aspekty zrównoważonego rozwoju.

Efektem konsultacji było również sformułowanie rekomendacji w zakresie procesów strategicznego zarządzania specjalizacjami, np.:

  • stałe identyfikowanie problemów i potrzeb rozwojowych firm,
  • dostarczenie wiedzy w zakresie trendów rozwojowych w specjalizacjach, w tym kierunków badań naukowych,
  • poszukiwanie obszarów współpracy firm w ramach specjalizacji (np. wzmocnienie klastrów, sieci współpracy),
  • poszukiwanie obszarów współpracy firm pomiędzy specjalizacjami (np. promocja i rozwój wspólnych produktów/usług),
  • poszukiwanie obszarów współpracy międzynarodowej i włączania firm ze specjalizacji do międzynarodowych łańcuchów wartości.