Fundacja podejmuje działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, wspiera inicjatywy dla obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast. Prowadzi też poradnictwo indywidualne i instytucjonalne.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” podejmuje inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie jego skutków. Fundacja aktywizuje zawodowo osoby pozostające bez pracy i zagrożone zwolnieniem. Prowadzi działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób młodych, w wieku przedemerytalnym oraz niepełnosprawnych. Organizując szkolenia i kursy Fundacja pozytywnie wpływa na rozwój kwalifikacji zawodowych osób szczególnie narażonych na utratę pracy.

Włączając lokalne społeczności w procesy decyzyjne Fundacja wzmacnia partycypację społeczną, a inicjując i wspierając różnorodne, nowatorskie projekty pomaga rodzinom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie wspiera i inicjuje działania na rzecz rozwoju edukacji, w tym również edukacji obywatelskiej.