MISJA i CELEW ITTM postrzegamy innowacyjność, jako postawę osób związanych z działalnością gospodarczą, naukową, pracujących w instytucjach publicznych i pozarządowych, która polega na otwarciu na dialog i wielowymiarową współpracę oraz na nowe idee i rozwiązania. ITTM w drodze realizowanych projektów przyczyniają się do zapewnienia niezbędnych warunków do rozwoju tak rozumianej innowacyjności.

Misją ITTM jest wspieranie współpracy międzysektorowej (biznes – nauka – administracja) pozwalającej na zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczne i gospodarcze.

Angażując do współpracy wybitnych specjalistów, czerpiąc z doświadczeń zdobytych w toku realizacji własnych projektów oraz korzystając z potencjału wnoszonego przez kluczowych partnerów ITTM realizuje m.in. następujące cele statutowe:

  1. rozwijanie różnych form współpracy na linii biznes – nauka – administracja, sprzyjających realizacji współczesnych wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej,
  2. podnoszenie jakości metod i systemów zarządzania techniką i technologią w sektorze prywatnym i publicznym,
  3. wspieranie projektów służących komercjalizacji myśli naukowej i nowych rozwiązań technologicznych, w tym rozwijanie i testowanie trwałych mechanizmów urynkowienia efektów działalności badawczej,
  4. podnoszenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorców i zespołów naukowych poprzez stymulowanie tworzenia i rozwoju sieci współpracy, internacjonalizację przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych oraz szeroką promocję osiągniętych rezultatów
  5. kompleksowe wspieranie projektów naukowych nakierowanych na realne potrzeby środowiska gospodarczego oraz gwarantujących wymierne efekty dla społeczeństwa,
  6. upowszechnienie nowatorskich wyników badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
  7. wspieranie przedstawicieli świata nauki i biznesu w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  8. prowadzenie dialogu z administracją publiczną w celu zapewnienia warunków systemowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości wysokiej techniki.

Zdj.: jenlen / Foter / CC BY-NC-ND