Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

Fundacja Pro Civis w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach realizuje projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”.

To kolejna inicjatywa Fundacji na polu edukacji zawodowej. Misją Fundacji jest m.in. wspieranie młodych osób, kończących naukę w szkole średniej, w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych stają często przed dylematem związanym z wyborem przyszłej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego. Doradcy zawodowi i osoby na co dzień pracujące z młodzieżą w Fundacji pomagają szkołom w dostosowaniu ich programów edukacyjnych i stażowych, do współczesnych wyzwań związanych ze zmianami na rynku pracy – zmianą struktury zatrudnienia, fluktuacjami w podaży i popycie na miejsca pracy/zawody, pojawianiem się nowych profesji zawodowych, przechodzeniem z gospodarki przemysłowej na opartą na wiedzy i innowacjach, etc.

W ramach ww. projektu Fundacja współpracuje ściśle z Zespołem Szkół nr 3 – Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach. Celem głównym projektu, który potrwa do sierpnia 2015 r., jest zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych będzie ponad 110 uczniów.

Niezmiernie ważnym elementem projektu są działania wspierające skuteczny start młodych ludzi na rynku pracy. Podstawą tych działań są płatne staże zawodowe organizowane w hotelach i ośrodkach wczasowych w całej Polsce. Staże odbywają się w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy szkoły z pracodawcą. Program staży wykracza poza podstawę praktyk obowiązkowych. Dzięki możliwości pracy w renomowanych instytucjach uczniowie mają okazję do pogłębienia wiedzy oraz zdobycia bezcennych umiejętności praktycznych.

Równie atrakcyjną formą wsparcia są kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie Fundacja oferuje uczniom kurs kelnerski, barmański, carvingu, baristy oraz florysty. Kursy prowadzone są przez wysokiej klasy trenerów, pracowników renomowanych ośrodków hotelowych, restauracji i galerii florystycznych. Uczniowie otrzymują certyfikat po ukończeniu kursu. W ramach projektu Fundacja uruchomiła na terenie szkoły „Szkolny Punkt Kariery”, w ramach którego konsultant zawodowy świadczy porady indywidualne i prowadzi zajęcia grupowe dla uczniów o tematyce związanej z planowaniem ścieżki kariery zawodowej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem postaw kreatywnych i przedsiębiorczych. Uczniowie biorą również udział w wyjazdach edukacyjnych, odwiedzając uczelnie wyższe i zakłady pracy, spotykając się z kadrą naukową i menadżerami produkcji. Ważnym elementem projektu są działania ukierunkowane na rozwój nowych zainteresowań i pasji wśród uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Cyklicznie odbywające się w ciągu roku szkolnego zajęcia dodatkowe mają formę warsztatów, których prowadzący zachęcają młodzież do samodoskonalenia i poszukiwania nowych możliwości rozwoju osobistego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się również organizowane przez Fundację pokazowe lekcje kulinarne, prowadzone przez kucharzy czołowych polskich hoteli i restauracji. Dotychczasowe zajęcia obejmowały praktyczną naukę kuchni włoskiej, francuskiej, japońskiej i staropolskiej. Uzupełnieniem lekcji kulinarnych są wyjazdy uczniów na targi branżowe (np. EuroGastro, Polagra Gastro), podczas których młodzież poznaje najnowsze trendy w branży gastronomicznej oraz hotelarskiej.

Godnym podkreślenia jest fakt, że w ramach projektu Fundacja zakupiła dla Zespołu Szkół nr 3 w Łosicach nowoczesny sprzęt dydaktyczny stanowiący wyposażenie pracowni hotelarskiej oraz gastronomicznej. Nowoczesna baza dydaktyczna umożliwia lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego oraz znalezienia pierwszej pracy po ukończeniu nauki. Dzięki tym zmianom szkoła wzbogaci i uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną i podniesie poziom kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

logotyp POKL
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
flaga UE