04
sie

0

Kaskadowa ekstrakcja biomasy

Fundacja Pro Civis jest liderem partnerstwa naukowo – biznesowego zajmującego się kaskadową ekstrakcją biomasy (ekstrakcja mechaniczna, wodna i parą wodną, alkoholowa i chemiczna, nadkrytyczne CO2, fermentacja i ekstrakcja związków aktywnych chemicznie wytworzonych w procesie fermentacji oraz termiczną rafinacją biomasy, w tym procesy pirolizy). Prowadzone prace studialne, badawcze i innowacyjne wdrożenia nakierowane są na optymalizację wykorzystania potencjału gospodarczego biomasy z jednoczesnym zapewnieniem pełnego systemu gospodarki bezodpadowej (re-use, re-circulate, cradle to cradle system, itp.). Wiele z wyekstrahowanych związków chemicznych, a także aktywowany biowęgiel oraz gazy procesowe są wykorzystywane gospodarczo, co pozwala na znaczące podniesienie efektywności ekonomicznej całego procesu.

Fundacja PRO CIVIS wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu kaskadowe ekstrakcji biomasy,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na powolną suchą rafinację biomasy (STBE – Slow Thermal Biomas Extraction) jako kluczowy i bezodpadowy element zamykający proces ekstrakcji biomasy (zero waste and zero emission). W wyniku prowadzonych procesów następuje ekstrahowanie grup związków chemicznych i wybranych molekuł, a na ostatnim etapie STBE rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja gazowa) oraz frakcję ciekłą składajaca się z destylatu wodnego z wysoką zawartością związków rozpuszczalnych w wodzie i frakcji oleistej składającej się z związków chemicznych zawierających węgiel C. Frakcjonowanie i destylacja części oleistych odbywa się we własnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny system do destylacji (kolumna destylacyjna z wypełnieniem), pozwalający zarówno na wysoką wydajność, jak i szerokie spektrum oraz poziom czystości uzyskiwanych substancji. Fundacja współpracuje w zakresie tych prac z kilkoma jednostkami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi z różnych poziomów piramidy biogospodarczej.

W ramach partnerstwa na rzecz kaskadowej ekstrakcji biomasy i wykorzystując swój potencjał techniczny i technologiczny oraz odpowiednie zaplecze naukowe i dydaktyczne Fundacja wraz z partnerami biznesowymi i przy współpracy z Uniwersytetami oraz Politechnikami, prowadzi prace nakierowane na rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe dla studentów kierunków bio, wykorzystując do tego swoje demonstracyjne linie badawcze i instalacje półprzemysłowe.

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Brak komentarzy

Skomentuj