Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2011-2012 Fundacja realizowała na terenie województwa świętokrzyskiego projekt pt.: „Wiedza kluczem do sukcesu”. Jego głównym celem było wsparcie młodzieży z Technikum nr 1 w Chęcinach, prowadzące do wyrównania szans edukacyjnych oraz zwiększenia możliwości podjęcia przez nich atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. W projekcie udział wzięło 60 uczniów z klas o profilach: hotelarskim, informatycznym oraz mechatronicznym i mechanicznym. Uczestniczyli oni w działaniach obejmujących m.in.:

   1. dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, matematyki oraz języka angielskiego odbywające się w szkole,
   2. konferencję na temat przedsiębiorczości z udziałem doradców zawodowych oraz przedsiębiorców,
   3. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (kursy: kelnerski, administratora sieci komputerowych, SEP),
   4. doradztwo zawodowe prowadzone w cyklu zajęć warsztatowych,
   5. dwutygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach działających w branży informatycznej, wykorzystujących mechatronikę oraz w hotelach.

Zrealizowano 120 godzin zajęć dydaktycznych z matematyki, 30 godzin zajęć z j. angielskiego oraz 48 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych. Fundacja podczas spotkań zapewniła wszystkim uczestnikom materiały dydaktyczne. Atrakcyjnie prowadzone działania zachęciły młodzież do samokształcenia i otworzyły nowe możliwości samodoskonalenia. Profesjonalne kursy zawodowe oraz praktyki zakończone otrzymaniem odpowiednich certyfikatów były okazją do zdobycia cennego doświadczenia pomocnego przy stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoliła zwiększyć świadomość edukacyjną uczniów, rozwinąć w nich chęć podniesienia poziomu wiedzy oraz motywację do kontynuacji nauki na wyższych szczeblach.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net