Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS jest organizacją pozarządową, non-profit, w pełni niezależną, która od 2008 r. aktywnie działa na polu szeroko pojętej edukacji oraz podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele statutowe Fundacji PRO CIVIS realizowane są poprzez m.in. nast. działania:

  1. inicjatywy związane z rynkiem pracy: np. projekty przeciwdziałające oraz łagodzące skutki bezrobocia, działania na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz dedykowane osobom młodym wchodzącym na rynek pracy, organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
  2. projekty adresowane do dzieci i młodzieży: np. prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla osób młodych rozpoczynających karierę zawodową, rozwijanie wspólnie z placówkami oświatowymi innowacyjnych programów kształcenia uwzględniających edukację poprzez praktykę oraz wykorzystanie nowych technologii, wspieranie inicjatyw służących pomocy rodzinom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
  3. projekty dedykowane osobom starszym: np. promowanie i wspieranie rozwoju aktywności zawodowej osób starszych, prowadzenie projektów na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych i nowych rozwiązań technologicznych ułatwiających codzienne życie osób w podeszłym wieku,
  4. projekty służące wzmocnieniu partycypacji społecznej: inicjowanie i rozwijanie nowych narzędzi służących skuteczniejszemu prowadzeniu dialogu między różnymi grupami interesariuszy, podejmowanie działań na rzecz włączenia lokalnych społeczności w proces kształtowania lepszej rzeczywistości,
  5. przedsięwzięcia na rzecz pogłębienia dialogu międzysektorowego: np. inicjowanie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory nauki i gospodarki, zwłaszcza pogłębianie współpracy badawczej między ww. podmiotami i zapewnienie należytej ochrony praw własności intelektualnej wyników tej współpracy oraz wspieranie ich skutecznej komercjalizacji,
  6. inicjatywy związane z rozwojem społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy: np. upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki, zwłaszcza w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisations) oraz kluczowych technologii (key enabling technologies),
  7. projekty w dziedzinie innowacji społecznych: np. wspieranie i prowadzenie projektów służących rozwijaniu, testowaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania techniką i technologią, zwłaszcza projektów badawczych i wdrożeniowych nakierowanych na rozwiązywanie wyzwań społecznych XXI w.

Z uwagi na rozwój działalności Fundacji PRO CIVIS w obszarze wsparcia komercjalizacji nowatorskich wyników badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz mając na względzie doświadczenie zespołu pracowników w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych na styku nauki i biznesu, Rada Fundacji podjęła decyzję o wsparciu tych działań powołując w strukturze organizacji Instytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM (czytaj więcej).