„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – program edukacji obywatelskiej

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” realizuje projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie” (przejdź do strony projektu) skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt zakłada szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej oraz dotyczących zagadnień wielokulturowości i różnorodności polskiego społeczeństwa.

Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia będzie realizacja inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym. Podzielona na zespoły młodzież, wspomagana przez kadrę merytoryczną projektu, pracowała będzie nad działaniami związanymi ze zidentyfikowanymi wcześniej problemami lokalnymi. Powyższa aktywność stanowiła będzie doskonałe pole do nauki lokalnej demokracji oraz rozwoju takich umiejętności i postaw, jak grupowe współdziałanie i poszanowanie odmienności.

Projekt zakłada ponadto takie działania jak:

  1. Opracowanie programu warsztatów dla uczniów i uczennic (powstały program będzie wynikiem wspólnych prac ekspertów i kadry pedagogicznej).
  2. Wyjazdowe warsztaty praktyczne dla młodzieży w dniach 24-26 sierpnia 2015, przygotowujące do realizacji projektów lokalnych (młodzież zostanie wprowadzona w problematykę projektu przez ekspertkę ds. migracji, część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem nowatorskiej metody dramy stosowanej).
  3. Gala podsumowująca projekty obywatelskie młodzieży (prezentacja inicjatyw młodzieży, spotkanie z udziałem kadry nauczycielskiej, władz samorządowych, lokalnych działaczy organizacji pozarządowych).
  4. Przygotowanie e-publikacji podsumowującej (opis zrealizowanych działań i postulaty wypracowane przez uczestniczki i uczestników projektu, rekomendacje na przyszłość).

Co skłoniło nas do zaplanowania działań z obszaru edukacji obywatelskiej w Sandomierzu?

Wybór tematyki projektu podyktowany został chęcią wyjścia naprzeciw dwóm kluczowym problemom regionu Sandomierza: odpływowi ludności (migracje ludzi młodych) oraz niskiemu poziomowi aktywności mieszkańców i mieszkanek. Mamy nadzieję, iż nasze przedsięwzięcie pomoże młodzieży w lepszym zrozumieniu wielowątkowych powiązań pomiędzy zjawiskami o charakterze globalnym, a procesami zachodzącymi w ich społeczności lokalnej. Chcemy wzmacniać proaktywne postawy wśród uczestników i uczestniczek projektu, kształtować umiejętność krytycznego myślenia, budować postawy otwartości i tolerancji wobec osób reprezentujących inne kultury, wyznania i narodowości. Nie boimy się trudnych pytań – liczymy na inspirujące dyskusje i kreatywność młodzieży połączoną z wrażliwością na problemy społeczne.

Oczekiwane efekty realizacji projektu

Jednym z efektów realizacji projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy oraz pogłębienie świadomości i zwiększenie zainteresowania młodzieży uczestniczącej w działaniach problematyką edukacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracji i oddziaływania tego procesu na życie społeczności lokalnej. Pośrednim efektem projektu będzie wzmocnienie tożsamości lokalnej uczestników i uczestniczek poprzez: pogłębienie zainteresowania regionem, jego historią, mieszkańcami i sprawami lokalnymi, odkrywanie zasobów tkwiących w swojej społeczności oraz kształtowanie zainteresowania jej przyszłością. Zakładamy, że będzie to miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie gotowości do przyszłych działań na rzecz społeczności lokalnej wśród uczestników i uczestniczek projektu. Zależy nam na rozbudzeniu u młodzieży trwałego zainteresowania sprawami lokalnymi – doświadczenia i umiejętności zdobyte w toku uczestnictwa w projekcie staną się ważnym fundamentem „dorosłej” działalności społecznej.

Organizator: Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”
Partner: I LO Collegium Gostomianum, ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, www.lo1.sandomierz.pl

 

FIO_MPiPS_logo_kolor