Matematyka – moja trudna miłość

Zrealizowany przez Fundację w latach 2011-2012 projekt pt.: „Matematyka – moja trudna miłość” był jednym z działań służących podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i skierowany był do uczniów technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Cele przedsięwzięcia obejmowały m.in.: podwyższenie poziomu kompetencji uczniów w zakresie matematyki i ekonomii, wykazanie korzyści, jakie dla życia codziennego niesie posiadanie umiejętności matematycznych, upowszechnienie wśród uczniów języka matematycznego i ekonomicznego, oraz rozwinięcie zdolności z zakresu planowania własnego rozwoju. Program projektu obejmował:

  1. zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i zawodowe uczestników projektu,
  2. zajęcia komputerowe związane z prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej,
  3. zajęcia z psychologiem pomocne w pokonywaniu trudności związanych z nauką oraz przełamywaniu barier i stereotypów dotyczących wyborów ścieżki kształcenia,
  4. wizyty edukacyjne oraz wyjazdy mające na celu zapoznanie uczestników projektu z ofertą szkół wyższych Kielc i Krakowa,
  5. spotkania z pracodawcami przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy.

W czasie realizacji działań przeprowadzono 240 godzin zajęć zwiększających kompetencje matematyczne i zawodowe, 120 godzin warsztatów podnoszących poziom wiedzy w zakresie ekonomii i obsługi programu Microsoft Excel, 8 godzin zajęć z psychologiem poruszających temat stereotypów związanych z matematyką oraz 8 godzin seminariów dotyczących szerokich zastosowań matematyki w życiu codziennym. Ponadto Fundacja wyposażyła uczestników projektu w materiały dydaktyczne i piśmiennicze. Odbyła się również konferencja mająca na celu rozwinięcie umiejętności planowania rozwoju zawodowego. Częścią projektu były także dwie wizyty edukacyjne i wyjazd o podobnym charakterze. Dzięki nim uczestnicy zdobyli niezbędne informacje na temat wyższych uczelni technicznych oraz dalszych możliwości kształcenia. W projekcie wzięło udział 72 uczniów, z których każdy podniósł poziom swojej wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie ze sposobu prowadzenia wspomnianych zajęć oraz przebiegu projektu.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

 

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net