OPISInstytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM (ang.: Institute for Technics and Technology Management) podejmuje inicjatywy na rzecz trwałego (sustainable) i inteligentnego (smart) wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth). Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do wspólnych działaniach zapraszamy również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy. Prowadzimy diagnozę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.). Uznajemy kapitał społeczny za postawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny – podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz wspierające rozwój kreatywności. Wspieramy naszych partnerów i kontrahentów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowania publicznego na realizację założonych celów.

Zdj.: tec_estromberg / Foter / CC BY