ORGANIZACJAInstytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM (ang.: Institute for Technics and Technology Management) powołany został na mocy uchwały Rady Fundacji Pro Civis w 2012 r. jako odpowiedź na wzrost liczby statutowych zadań Fundacji dedykowanych wsparciu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz służących pogłębieniu współpracy sektora biznesowego ze środowiskiem naukowym. ITTM, będąc częścią Fundacji Pro Civis, posiada odrębność organizacyjną i działa w oparciu o wewnętrzny regulamin. Jednocześnie, zachowując osobowość organizacji pozarządowej, non-profit i w pełni niezależnej, ITTM jest godnym zaufania partnerem nie tylko dla podmiotów wywodzących się ze środowisk biznesowych i naukowych, lecz również dla administracji publicznej i innych instytucji otoczenia biznesu (IOB).

ITTM podejmuje inicjatywy na rzecz trwałego (sustainable) i inteligentnego (smart) wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth). Współpracujemy z ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej, partnerami społecznymi i firmami wyróżniającymi się na rynku krajowym. Do współpracy zapraszamy również wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych z zagranicy.

W ITTM prowadzimy stałą diagnozę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki oraz współpracy sfery nauki i biznesu na rzecz efektywnej komercjalizacji naukowego know-how i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych. Nasze analizy i badania służą wypracowaniu warunków koniecznych dla rozwoju grupowej działalności podmiotów z różnych sektorów i branż gospodarczych (inicjatywy klastrowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, międzysektorowe platformy współpracy etc.).

Uznajemy kapitał społeczny za postawę rozwoju nowoczesnej i wysoce konkurencyjnej gospodarki. Wspieramy rozwój mechanizmów społecznych mających niebagatelny wpływ na postęp techniczny i technologiczny – podejmujemy inicjatywy pogłębiające dialog i zaufanie społeczne, wspierające postawy otwarte na innowacyjne rozwiązania oraz przyczyniające się do rozwoju kreatywności.

Poprzez działania inicjowane przez ITTM wspieramy naszych partnerów w podejmowaniu i prowadzeniu działalności innowacyjnej, w określaniu długoterminowych, proinnowacyjnych strategii rozwoju oraz w pozyskiwaniu dofinansowania publicznego na realizację założonych celów.

Zdj.: DaveFayram / Foter / CC BY